Call Us: 02-047-7278,091-803-0578

TREATMENTS...ทันตกรรมป้องกัน (Preventive Dentistry)


ทันตกรรมป้องกัน
ทันตกรรมป้องกัน คือการดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงตลอดเวลา ซึ่งการปฏิบัติอย่างง่ายที่สุดที่สามารถช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดได้นั้นคือ การดูแลความสะอาดและการควบคุมปริมาณการก่อคราบหินปูนและแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือกและฟัน

การแปรงฟันและการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการที่จะมีสุขภาพฟันและช่องปาก ซึ่งการนำหลักการและวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ จะสามารถช่วยให้เราสามารถป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากได้สะดวกและดียิ่งขึ้น

  • การเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถป้องกันการติดของเศษอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโรคเหงือกและฟันผุ
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
  • วิธีการลดการเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินสีเหมือนฟันมาใช้ในการป้องกัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก